Laborator 11

Proiectarea unui depozit de date cu Oracle Warehouse Builder 11gR2

Obiective

 • înțelegerea conceptului de depozit de date și a necesității implementării sale la nivelul unei organizații care gestionează volume mari de date;
 • descrierea principalelor caracteristici care definesc un depozit de date;
 • cunoașterea nivelelor pe care este structurată arhitectura unui depozit de date;
 • enumerarea principalelor tipuri de depozite de date folosite și justificarea opțiunii de a implementa unele dintre acestea, în funcție de scenariul de utilizare la nivelul unei organizații;
 • însușirea componentelor unui depozit de date (din punct de vedere al schemei conceptuale) și al modurilor în care acestea pot fi dispuse;
 • proiectarea unui depozit de date al unei organizații, integrând sursele de date de care dispune aceasta;
 • definirea operațiilor care se pot realiza cu obiectele unui depozit de date și estimarea costului pe care îl implică acestea.

Cuvinte Cheie

data warehouse, relational database, data source, ETL process, data mining, business intelligence, OLAP, decision support system, executive information system, detailed data, aggregated data, metadata, knowledge discovery in databases, enterprise data warehouse, data mart, virtual data warehouse, galactic data warehouse, dimension, fact table, cub, mapping, level, hierarchy, atribute, fact, measure, metric, star, snowflake, galaxy, constelation, drill down, roll up, rotation, slicing, section, dicing

Materiale Ajutătoare

Depozite de Date - aspecte generale

Un depozit de date este o structură ce conţine mai multe colecţii de date, de provenienţă diferită, având dimensiuni foarte mari, folosite pentru deciziile luate la nivel tactic şi strategic în cadrul unei organizaţii. De regulă, acestea există separat de bazele de date operaţionale (bazate pe modelul relaţional). Înainte de a fi trasferate din sursele de date, informaţiile sunt supuse unor procese ETL (Extract, Transform, Load) prin care sunt filtrate şi prelucrate pentru a respecta anumite convenţii stabilite la proiectarea depozitelor de date. Această tehnologie este folosită în conjuncţie cu data mining, astfel încât volumul de informaţie stocat în depozitele de date este utilizat pentru generarea de cunoştinţe, motiv pentru care domeniul care se ocupă cu astfel de probleme, poartă denumirea de business intelligence.

În limba română, acest domeniu din tehnologia informaţiei a fost tradus prin inteligenţa afacerii (există chiar şi un volum care preia această denumire, avându-i ca autori pe Manole Velicanu şi Gheorghe Matei și apărut Editura Academiei de Studii Economice, Bucureşti, 2010), însă această terminologie nu a beneficiat de asentimentul tuturor specialiştilor în domeniu.

Frecvent, modelului relaţional folosit în bazele de date (care este reprezentat în 2 dimensiuni: atribute şi înregistrări) i se adaugă şi dimensiunea timp, astfel că informaţiile reţinute au caracter istoric şi sunt orientate pe subiecte.

Merită reţinute şi definiţiile date pentru depozite de date de către cercetătorul american William Harvey Inmon, considerat părintele acestei tehnologii precum şi de către consiliul OLAP. Potrivit lui W. H. Inmon, depozitul de date este o colecţie de date orientate pe subiecte, integrate, istorice şi nevolatile, destinate sprijinirii procesului de luare a deciziilor manageriale. Consiliul OLAP defineşte depozitul de date ca fiind o stocare centralizată a datelor detaliate provenite din toate sursele relevante din cadrul unei organizaţii ce permite interogarea dinamică şi analiza detaliată a tuturor informaţiilor.

Se poate concluziona că depozitul de date reprezintă soluţia optimă pentru organizarea datelor în cazul unor aplicaţii de tip sisteme suport pentru decizii sau sisteme informatice executive. Rolul său constă în a oferi o imagine coerentă asupra datelor relative la activitatea unei organizaţii şi a contextului în care aceasta acţionează.

Costul dezvoltării unui depozit de date este destul de mare, iar investiţia se amortizează într-un orizont de timp mai mare.

Frecvent, pentru proiectarea şi implementarea unui depozit de date se cheltuie câteva milioane de dolari. Distribuţia acestei investiţii este destul de echilibrată: 1/3 se cheltuie cu hardware-ul, 1/3 cu software-ul, iar 1/3 cu serviciile profesionale.
Recuperarea investiţiei nu se poate măsura direct, ci se realizează din profitul operaţional rezultat din deciziile luate pe baza cunoştinţelor sintetizate din depozitul de date care aduc companiei un avantaj competiţional.

Un indicator al utilităţii depozitului de date în contextul organizaţiei este reprezentat de dimensiunea sa, care ar trebui să se dubleze (ca urmare a operaţiilor ETL) într-un interval de aproximativ 12-18 luni.

Tipic, dimensiunea unui depozit de date variază între câţiva zeci şi câteva sute de terabytes. Dacă constrângerile de flexibilitate o impun, se poate adopta soluţia unui data mart care conţine numai datele relevante pentru o anumită analiză.
În prezent, datorită soluţiilor de integrare a datelor, procesul ETL tinde să se transforme în E-LT, adică încărcarea datelor se face înainte de transformarea lor, datorită capabilităţilor (atât hardware, cât şi software) de a realiza procesări la nivelul serverului de date.

Principalele caracteristici ale unui depozit de date sunt:

 • asigură accesul la datele organizaţiei într-un timp cât mai scurt; pentru obţinerea unui astfel de deziderat, datele sunt în mod intenţionat denormalizate, astfel că este permisă redundanţa datelor (spre diferenţă de bazele de date relaţionale);
 • permite utilizarea informaţiilor conţinute fără alte prelucrări suplimentare căci aceste procese au fost realizate la construcţia depozitului de date (mecanismul ETL – numai după ce s-a asigurat calitatea datelor, acestea pot fi folosite); în acest sens, este de asemenea deosebit de important ca datele să fie consistente;
Calitatea datelor reprezintă un factor extrem de important în procesul de analiză. Eşecul multor depozite de date a fost cauzat tocmai de utilizarea unor date incomplete sau irelevante pentru domeniul relativ la care a fost construit depozitul de date.
Într-un depozit de date, consistenţa datelor se manifestă prin aceea că, la interogări identice realizate de utilizatori diferiţi să fie oferite aceleaşi informaţii. Situaţia în care datele nu sunt coerente se datorează faptului că procesul de încărcare nu a fost complet.
 • utilizează date istorice pentru identificarea unor tendinţe ce pot fi apoi folosite pentru realizarea de prognoze; de aceea, orice informaţie va avea asociat şi un atribut referitor la timp;
Orizontul de timp al informaţiilor reţinute într-un depozit de date acoperă o perioadă cuprinsă între 5 şi 10 ani.
 • foloseşte informaţii care sunt orientate pe subiectele procesului economic (clienţi, furnizori, produse) mai degrabă decât pe aplicaţii, ca în cazul bazelor de date opraţionale;
 • realizează operaţii de actualizare extrem de rar, acestea constând exclusiv în adăugarea de informaţii la depozitul de date şi nicidecum la modificarea celor existente;
 • oferă acces la date doar pentru citire.

Într-un depozit de date se disting datele detaliate, relativ recente din punct de vedere al încărcării, date agregate (sintetizate) – care presupun un grad de prelucrare în prealabil – precum şi metadatele prin care se precizează structura, provenienţa, regulile de agregare ale informaţiilor reţinute.

Datele agregate sunt supuse unor procese de consolidare, totalizare, împachetare şi determină creşterea redundanţei informaţiilor reţinute la nivelul depozitului de date.
Metadatele sunt folosite pe tot parcursul ciclului de viaţă al depozitului de date (pentru operaţii de încărcare, consultare, actualizare).

Arhitectura Depozitelor de Date

Structural, un depozit de date poate fi descris în funcţie de componentele pe care le deţine, în funcţie de nivelurile pe care este organizat precum şi raportat la arhitectura funcţională.

Din punctul de vedere al componentelor care îl formează, distingem sursele de date, depozitul de date şi instrumentele de acces (interfeţe de analiză).

În categoria surslor de date, un aport important îl au bazele de date operaţionale ale organizaţiei, la care se adaugă amprenta de timp corespunzătoare, precum şi diferite informaţii arhivate sau date externe, referitoare la domeniul economic în care îşi desfăşoară activitatea organizaţia sau cu privire la clienţii, respectiv partenerii de afaceri ai acesteia.

Întrucât sursele de date au – de cele mai multe ori – caracter eterogen, acestea trebuie supuse unor procese de transformare înainte de a fi transferate propriu-zis în depozitele de date urmând a fi folosite fie direct, fie sub forma unor informaţii agregate.

Procesul ETL presupune, aşadar, următoarele etape:

 • extragerea datelor din diferitele surse şi transferarea lor, folosind acelaşi mecanism de reprezentare;
 • transformarea datelor: eliminarea datelor incorecte sau incomplete precum şi a celor nerelevante pentru organizaţia respectivă;
 • încărcarea datelor în depozitul de date, urmând ca acestea să fie folosite pentru operaţiile de agregare; de regulă, operaţiile de agregare vizează unele criterii ce ţin de modul în care informaţiile vor fi utilizate cel mai probabil în contextul depozitului de date.

Având în vedere aceste aspecte, o problemă importantă este reprezentată de mecanismul de integrare a datelor, astfel încât acestea să asigure o viziune consistentă şi coerentă a organizaţiei pentru orizontul de timp vizat. Prin urmare trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

 • un mecanism de codificare unic (un sistem de coduri pentru fiecare câmp, acelaşi pentru toate înregistrările ce au semnificaţia respectivă, indiferent de provenienţa lor);
 • acelaşi sistem de unităţi de măsură;
 • un mod de organizare fizică a datelor unic rezultat după stabilizarea specificată în proiectarea depozitului de date;
 • convenţii pentru denumirea atributelor.

Astfel stocate în depozitele de date (deopotrivă date preluate din diferite surse de date şi informaţii agregate), informaţiile pot fi exploatate în mai multe moduri, în funcţie de scopul în care se doresc a fi folosite. Se pot utiliza data mart-uri care sunt constituite dintr-un anumit segment al depozitelor de date, cunoştinţele din acestea fiind supuse prelucrărilor prin instrumentele de acces (interfeţe de analiză) – produse software ce au în vedere analiza acestora. Frecvent, se recurge la tehnologii precum data mining sau OLAP.

Astfel de instrumente de analiză au fost dezvoltate şi de compania Oracle (Oracle Data Miner, respectiv Oracle Business Intelligence Enterprise Edition).

Interfeţele data mining asigură transformarea datelor în cunoştinţe prin tehnici ce ţin de analiza statistică superioară sau inteligenţă artificială.

În contextul depozitelor de date, data mining este echivalent cu descoperirea cunoştinţelor (eng. KDD = Knowledge Discovery in Databases). Modelul matematic este foarte riguros şi se bazează pe analiza componentelor principale, prin care informaţii caracterizate prin mai multe atribute sunt sintetizate în cunoştinţe ce pot fi reprezentate prin mult mai puţine componente (denumite şi principale, sintetizate din atribute prin anumite formule, specifice fiecărui caz).

Instrumentele OLAP au la bază reprezentarea multidimensională a informaţiilor şi permit accesul la date într-un mod interactiv, în funcţie de nivelul la care doresc să le vizualizeze (detaliat sau generic).

Această arhitectură pe componente poate fi analizată şi în funcţie de nivelurile (eng. tier) la care sunt văzute datele sau din punct de vedere funcţional.

Astfel, arhitectura pe niveluri identifică un nivel inferior, format din sursele de date şi depozitul de date propriu-zis precum şi din toate mecanismele pentru transformarea acestora (ETL), un nivel mediu format din instrumentele specializate pentru analiza datelor (data mining sau OLAP) şi un nivel superior care accesează datele care au fost generate.

Din punct de vedere funcţional se disting:

 • modulul operaţional – reprezentat de datele organizaţiei (interne sau preluate din surse externe);
 • modulul central al depozitelor de date care poate fi implementat fie distribuit, sub formă de data mart-uri organizate în funcţie de diferite domenii de interes (spre exemplu, departamente) fie sub forma unei surse de date unice, la care au acces toţi utilizatorii;
 • modulul strategic de afaceri, unde datele sunt pregatite pentru analiză, dezvoltându-se diferite instrumente pentru prezentarea şi interpretarea lor.

O viziune a depozitului de date din punct de vedere funcţional permite proiectarea acestuia raportat la cerinţele de afaceri.

Clasificarea Depozitelor de Date

Clasificarea depozitelor de date se poate face în funcţie de criteriile avute în vedere. Astfel, se pot distinge aria de cuprindere, procesele decizionale pentru care au fost proiectate precum şi modelul de date implementat.

Astfel, în funcţie de aria de cuprindere se pot distinge:

 1. depozite de date de la nivelul organizaţiei (eng. enterprise data warehouses);
 2. concentrările de date (eng. data marts);
 3. depozitele de date virtuale (eng. virtual data warehouses).

Dacă depozitele de date de la nivelul organizaţiei conţin toate informaţiile referitoare la organizaţia respectivă (atât date extrase ca atare din diferite surse cât şi informaţii agregate), având dimensiuni foarte mari şi implicând costuri destul de importante atât pentru proiectare cât şi pentru implementare, concentrările de date sunt formate dintr-un subset de informaţii care privesc doar un anumit domeniu (subiect) al organizaţiei conţinând, de regulă, doar date obţinute prin agregare. Astfel, concentrările de date sunt considerate ca fiind un subansamblu al unui depozit de date mai ieftin, mai uşor de construit şi de intreţinut. Mai rar utilizate sunt depozitele de date virtuale, în fapt nişte vederi ale informaţiilor reţinute în bazele de date relaţionale, soluţia fiind adoptată doar atunci când numărul de înregistrări este mai mic, întrucât operaţiile (interogările propriu-zise, eventual agregările) sunt realizate de către sistemele de gestiune pentru baze de date, a căror scalabilitate este redusă.

Raportat la procesele decizionale pentru care sunt proiectate, se pot distinge:

 1. depozite de date
  1. organizaţionale
  2. departamentale;
  3. orientate pe diferite procese de afaceri;
 2. concentrări de date
  1. departamentale;
  2. orientate pe diferite procese de afaceri.

Depozitul de date de tip organizațional (eng. Galatic Data Warehouse) cuprinde toate informaţiile de la nivelul companiei, având ca obiectiv integrarea şi prelucrarea tuturor datelor cu relevanţă pentru aceasta.

Depozitele de date departamentale sau orientate pe procese de afaceri reprezintă un subset al depozitului de date organizaţional, orientat pe diferite subiecte (departament sau proces de afaceri), fiind proiectate în scopul asigurării unei concurenţe a utilizatorilor şi scalabilităţi cât mai bune, exprimate sub forma timpului de răspuns.

În aceeaşi categorie se înscriu şi concentrările de date specializate (având acelaşi tip de subiecte), diferenţa faţă de depozitele de date fiind faptul că nu conţin date detaliate, la nivelul acestora fiind folosite numai informaţii agregate pentru generarea unor rapoarte.

Din punctul de vedere al modelului de date adoptat, depozitele de date sunt împărţite în:

 1. depozite de date relaţionale;
 2. depozite de date multidimensionale;
 3. depozite de date hibride.

Un depozit de date relaţional se foloseşte în cazul când datele provin dintr-o bază de date care îl şi gestionează sau dacă se folosesc depozite de date virtuale.

Un depozit de date multidimensional defineşte dimensiuni şi ierarhii ale datelor (conform modelului multidimensional), aceasta reprezentând varianta optimă de folosire a acestei tehnologii, putându-se procesa un volum mare de date prin intermediul serverului multidimensional care dispune de diferite optimizări pentru procesul de analiză.

Un depozit de date hibrid foloseşte modelul multidimensional pentru stocarea datelor istorice şi modelul relaţional pentru datele curente, oferind o perspectivă completă pentru toate informaţiile existente la nivelul organizaţiei.

Modelul Multidimensional și Adoptarea lui în Proiectarea unui Depozit de Date

Întrucât în depozitele de date operaţiile mai frecvente sunt cele de analiză a informaţiilor reţinute (aceasta reprezintând o caracteristică ce distinge depozitele de date faţă de bazele de date relaţionale unde cele mai frecvente operaţii erau cele de actualizare), precum şi obţinerea unor perspective diferite asupra lor în funcţie de nivelul de agregare dorit, a fost necesară dezvoltarea unui model care să permită un mod de organizare a datelor care să permită astfel de prelucrări. Iniţial s-a pornit de la diferite extensii ale modelului relaţional (Gray, Li-Wang, Gyssens-Lakshmanan) ajungându-se la modelul lui Ralph Limball care defineşte cubul n-dimensional prin intermediul unei scheme de tip stea. De aici, s-a ajung la modele de tip fulg de nea sau galaxie, din care s-au inspirat apoi şi modelele propuse de Gupta şi Sarawagi sau Cabibbo şi Torlone.

Modelul multidimensional implică definirea obiectelor referitoare la tabele de fapte cu atribute de tip măsuri (metrici), a obiectelor de tip dimensiuni pentru care se definesc ierarhii precum şi diferite alte atribute (identificare, descriere). Modelul multidimensional al datelor poate fi descris la nivel conceptual (al înţelegerii utilizatorilor, fără legătură cu modul de implementare propriu-zis), la nivel logic (conceptele pot fi înţelese în continuare de utilizatori, însă sunt adaptate sistemelor de gestiune pentru care acestea sunt implementate) şi la nivel fizic (care descriu modul în care sunt stocate datele fizic).

Dimensiunile sunt structuri formate din atribute grupate pe mai multe niveluri ale unei ierarhii, astfel încât informaţiile pot fi vizualizate mai detaliat sau mai sintetic, în funcţie de cerinţele operaţionale. O definiţie formulată de consiliul OLAP consideră dimensiunea ca fiind un atribut structural al unui cub care constă dintr-o listă de membri, percepuţi ca fiind de acelaşi tip (de exemplu toate lunile, trimestrele, anii formează dimensiunea timp); dimensiunile reprezintă un mod foarte concis, intuitiv de organizare şi selectare a datelor pentru explorare şi analiză.

Datorită faptului că exprimă informaţiile într-un mod concis, dimensiunile sunt considerate drept tabele secundare.

Ierarhiile reprezintă structurile în care se organizează atributele unei dimensiuni, pe baza relaţiei părinte-copil, semnificaţia acesteia fiind că părintele este obţinut prin agregarea mai multor copii. Acestea sunt utilizate pentru navigarea în cadrul dimensiunilor în funcţie de nivelul de detaliere / sinteză dorit.

Nivelurile definesc poziţiile în cadrul ierarhiilor, relaţiile dintre acestea raportându-se şi la noţiunea de generaţie, conform definiţiei consiliului OLAP: doi membri ai unei ierarhii sunt de aceeaşi generaţie dacă au acelaşi număr de strămoşi. Termenii de generaţie şi nivel sunt necesari pentru a descrie subgrupuri de membri întrucât, de exemplu, deşi doi fraţi membri au acelaşi părinte şi sunt de aceeaşi generaţie, ei ar putea să nu fie la acelaşi nivel, dacă unul dintre fraţi are copil şi celălalt nu.

Atributele reprezintă caracteristicile unei dimensiuni care se pot găsi doar la un singur nivel al unei ierarhii. Se disting atributele de identificare (pentru dimensiune în sine sau pentru un nivel al ierarhiei), respectiv atributele de descriere care realizează o clasificare a datelor în cadrul ierarhiei.

Faptele sunt tabele caracterizate prin legături către dimensiuni, având şi atribute proprii care sunt denumite măsuri (metrici), conţinând de regulă date care pot fi sintetizate (agregate) pentru fiecare nivel din ierarhiile definite pentru dimensiunile referite permiţând o analiză cu un grad de detaliere diferit. Măsurile (metricile) au relevanţă doar în contextul unor anumite dimensiuni şi pot fi clasificate în funcţie de modalitatea de calcul, tipul de funcţii agregate utilizate, modul de calcul raportat la dimensiuni. Astfel, în funcţie de modalitatea de calcul, se definesc măsuri de bază (existente în sursele de date fiind preluate ca atare) şi măsuri derivate, obţinute prin combinarea măsurilor de bază, fiind precizate prin formula utilizată la obţinerea lor. Raportat la tipul de funcţii agregate se disting măsurile distributive, măsurile algebrice şi măsurile holistice. În privinţa modului de calcul raportat la dimensiuni există indicatori aditivi, indicatori semiaditivi şi indicatori neaditivi.

Funcţiile agregate distributive (corespunzătoare măsurilor distributive) sunt caracterizate prin faptul că împărţind setul de date în subgrupe şi aplicând respectiva metodă pentru fiecare dintre acestea, iar apoi funcţia pe rezultatele agregate se obţine acelaşi rezultat cu aplicarea sa pe întreg setul de date neîmpărţit. Un astfel de exemplu e funcţia COUNT(). Funcţiile algebrice sunt obţinute prin aplicarea unei funcţii agregate distributivă (AVG() = SUM() / COUNT(); la fel, alte exemple din această categorie sunt MIN(), MAX(), STDEV()). Funcţiile holistice nu sunt limitate constant pe spaţiul de stocare cerut de deschiderea subagregării (exemple în acest sens sunt MEDIAN(), MODE(), RANK()).
Indicatorii aditivi sunt cei care pot fi însumaţi pe toate dimensiunile, indicatorii semiaditivi cei care pot fi însumaţi doar pe anumite dimensiuni, iar indicatorii neaditivi cei care nu pot fi însumaţi pe nici o dimensiune.

Metadatele sunt considerate cea mai importantă componentă a unui depozit de date întrucât ele nu doar descriu structura de date respectivă ci reţin şi provenienţa datelor precum şi algoritmii utilizaţi pentru agregarea în funcţie de nivelurile definite la nivelul dimensiunii.

Astfel de metadate se numesc operaţionale şi includ informaţii cu privire la evoluţia în timp si circulaţia datelor, reţinând chiar şi elemente legate de jurnalizare.
Aspecte legate de algoritmii folosiţi sunt şi granularitatea, partiţiile, ariile de subiecte, rapoartele şi diferite filtre.

Tot aici sunt reţinute şi transformările pe care le suportă informaţiile de la preluarea lor din sursele de date (relaţionale) până la încărcarea lor în depozitul de date. De asemenea, metadatele reţin şi anumite moduri de vizualizare, în condiţiile în care unele dintre acestea sunt mai utilizate decât altele. Acestea asigură şi calitatea datelor definind valorile valide pentru fiecare atribut din depozit, astfel încât înainte de încărcarea lor pot fi aplicate anumite reguli de corecţie. Prin metadate se asigură şi gestiunea versiunilor, întrucât regulile care se aplică asupra datelor pot fi schimbate odată cu trecerea timpului, având în vedere dependenţa lor şi de acest atribut.

Modelele de reprezentare ale depozitelor de date (sub formă de schemă) fie utilizează extensii ale modelului relaţional, fie structurează obiectele acestuia sub forma unei structuri de tip cub multidimensional.

Ca extensii ale modelului relaţional se folosesc schemele pentru depozite de date propuse de Ralph Kimball:

 1. stea;
 2. fulg de nea;
 3. galaxie;
 4. constelaţie.

În schema de tip stea, în centru se află una sau mai multe tabele de fapte care sunt în relaţie cu dimensiunile, suportând două tipuri de interogări: consultare – care se realizează doar pe tabela de fapte – şi joncţiune în care restricţiile cu privire la atribute se fac între tabela de fapte şi dimensiuni. Dimensiunile sunt denormalizate, întrucât nu există alte legături între tabele cu excepţia celor dintre tabela de fapte şi dimensiuni. Astfel, schema depozitului de date este formată dintr-un set de atribute {A1, A2, …, An}, o tabelă de fapte f şi m dimensiuni d1, d2, …, dm. Atât tabela de fapte f cât şi dimensiunile d1, d2, …, dm sunt formate dintr-un subset distinct de atribute {Ak | k = 1..n}.

Atributele {Ak | k = 1..n} care nu fac parte din dimensiunile d1, d2, …, dm se numesc măsuri (metrici) întrucât caracterizează tabela de fapte.

Deşi acest tip de schemă are avantajul unei regăsiri foarte rapide a informaţiilor, totuşi implică o inflexibilitate destul de mare.

Sintetizând, caracteristicile schemei de tip stea sunt:

 • cheile primare ale dimensiunilor fac parte din atributele cheii primare (compuse) ale tabelei de fapte şi reprezintă elementele prin intermediul cărora se realizează legăturile între acestea;
 • atributele măsură ale tabelei de fapte pot fi agregate.

O variantă a schemei de tip stea este schema de tip fulg de nea unde unele dintre dimensiuni sunt normalizate, datele fiind distribuite în alte tabele. Astfel, se menţine redundanţa controlată din cadrul bazelor de date relaţionale, întreţinerea depozitului de date fiind mai facilă (întrucât se evită anomaliile care pot apărea în cazul unor operaţii de actualizare), economisindu-se totodată şi spaţiul de stocare. Totusi, operaţiile de actualizare în cazul unui depozit de date nu sunt foarte frecvente, iar economia spaţiului de stocare este neglijabilă în comparaţie cu volumul de date reţinut. Dezavantajul acestei structuri e legată de timpul de regăsire care creşte în cazul unei interogări întrucât presupune joncţiuni între mai multe tabele.

O schemă de tip galaxie reprezintă o asociere între mai multe scheme de tip stea, conţinând tabele suplimentare pentru datele agregate. Legătura se face prin intermediul unei dimensiuni. În cadrul galaxiei există o stea principală (centrală) care conţine măsurile de bază în timp ce în celelalte stele sunt distribuite măsurile derivate. Această schema de proiectare a depozitelor de date prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje: pe de o parte măsurile de bază (atomice) sunt menţinute independent de măsurile derivate, iar pe de altă parte determinarea măsurilor derivate implică asigurarea unor mecanisme pentru realizarea coerenţei cu măsurile de bază.

În schema de tip constelaţie există mai multe legături între dimensiunile depozitului de date, acestea fiind complet denormalizate. Legăturile dintre tabelele de fapte sunt realizate tot prin intermediul dimensiunilor, neexistând o legătură directă între ele. O astfel de abordare este urmată dacă depozitul de date este construit dintr-o bază de date relaţională, aceasta contribuind la întreţinerea acestei structuri.

O altă metodă de reprezentare a datelor care respectă modelul multidimensional este cubul de date (n-dimensional), definit într-un sistem cartezian ce are drept coordonate atributele depozitului de date. Desigur, cubul de date reprezintă un spaţiu de date logic, nicidecum fizic. De regulă întrucât de obicei numărul de dimensiuni depăşeşte cifra 3, se foloseşte noţiunea de hipercub, definită ca un grup de celule de date aranjate după dimensiunile datelor; o matrice tridimensională poate fi vizualizată ca un cub unde fiecare dimensiune formează o faţă a cubului. De obicei, coordonatele cele mai frecvent întâlnite în reprezentarea depozitelor de date sunt timpul, produsele, regiunile geografice, canalele de distribuţie. Prin cuburi se pot realiza diferite secţiuni care poartă denumirea de tablouri.

Un cub cu 3 sau 4 dimensiuni poate fi reprezentat facil în plan, însă pentru mai multe dimensiuni trebuie apelat la anumite modele, ca de exemplu Agrawal-Gupta (care definesc un hypercub ale cărui elemente pot fi 0, 1 respectiv un n-tuplu, propunând şi un set de operatori care acţionează asupra acestuia) sau Golfarelli-Maio-Rizzi care folosesc un graf bazat pe o schemă de fapte.

Exemplu

Se doreşte proiectarea unui depozit de date pentru gestiunea tranzacţiilor dintr-o librărie, prin preluarea informaţiilor din baza de date relaţională, utilizată şi în laboratoarele precedente:

Se observă că s-a obţinut un depozit de date de tip constelaţie în care tabelele de fapte sunt comenzi aprovizionare şi facturi, legăturile intre acestea fiind realizate prin intermediul dimensiunilor timp şi carte. Fiecare dintre ele mai este legată de o dimensiune (comenzi aprovizionare de dimensiunea furnizor, iar facturi de dimensiunea utilizatori). Întrucât nu s-a procedat la denormalizarea bazei de date , dimensiunea carte prezintă în continuare legături către alte patru dimensiuni. Metricile din cadrul tabelelor de fapte sunt cantitate (indicator aditiv) şi stare (indicator neaditiv).

Oricare tabelă de fapte împreună cu dimensiunile sale poate fi considerată stea centrală.
O excepţie de la regula denormalizării s-a făcut totuşi în cazul tabelelor de fapte (supply_order conţine şi supply_order_detail, iar invoice include şi invoice_detail).

De asemenea, pentru dimensiuni au fost definite ierarhii, astfel: pentru dimensiunea D_TIME nivelurile day, month, quarter şi year; pentru dimensiunea D_BOOK nivelurile book (cu atributele din tabela corespunzătoare), series şi genre, pentru dimensiunea D_SUPPLIER nivelurile supplier, town, region, country iar pentru dimensiunea D_USER nivelurile user, type şi role.

În construirea ierarhiilor, de remarcat sunt relaţiile de incluziune:

day < month < quarter < year

book < series < genre

supplier < town < region < country

user < type { (regular administrator, super admininstrator), (client, supplier) } < role { administrator, third party }

În acest mod, se pot obţine rapoarte cum ar fi:

 • volumul achiziţiilor pentru o anumită lună dintr-o anumită colecţie realizate de la un anumit furnizor;
 • volumul vânzărilor dintr-un anumit trimestru pentru cărţi aparţinând unui anumit domeniu către un anumit tip de utilizatori.

În funcţie de nivelul la care se situează în ierarhia specifică unei anumite dimensiuni, rapoartele pot fi mai detaliate sau mai sintetice.

Operații în cadrul Depozitelor de Date

Indiferent de modelul adoptat în proiectarea unui depozit de date (relaţional sau multidimensional), operaţiile care pot fi realizate asupra sa sunt aceleaşi, de vreme ce reprezentarea datelor este similară. Din acest motiv, şi transformarea datelor se face foarte uşor.

În literatura de specialitate se vorbeşte – în funcţie de modelul adoptat în proiectarea depozitului de date – de analize:
 • ROLAP (Relational OLAP)
 • MOLAP (Multidimensional OLAP)
 • HOLAP (Hybrid OLAP)

unde OLAP = OnLine Analytical Processing.

Operaţiile pot fi folosite de utilizator pentru a avea diferite perspective asupra datelor, fie având un grad de detaliere mai mare sau mai mic (prin agregare), fie pentru a observa anumite dependenţe prin eliminarea unor coordonate (atribute), respectiv extrăgând un anumit subset de date.

Operaţii de navigare pe diferite niveluri ale ierarhiei unei anumite dimensiuni sunt de:

 • drill down (detaliere pe nivelurile de la baza ierarhiei);
 • roll up (agregare pe nivelurile superioare).

Deşi cele mai multe dintre instrumentele de analiză asociate depozitelor de date pot realiza astfel de operaţii în mod dinamic, se obişnuieşte ca unele valori globale să fie precalculate această tehnică purtând denumirea de consolidare, însumare sau agregare după aspectele care sunt luate în considerare (conceptual, procedural, structural). Aceste valori sunt măsurile tabelelor de fapte, iar consolidarea se face după dimensiunile corespunzătoare ei, nivel cu nivel. Operaţiile propriu-zise urmărite în cadrul consolidării sunt de cele mai multe ori totaluri, însă pot fi folosiţi şi alţi operatori, în cele mai multe cazuri statistici. Nivelul pentru care se realizează consolidarea poartă numele de granularitate. Rezultatele astfel obţinute sunt reţinute în depozitul de date, crescându-i performanţa, fără ca dimensiunea acestuia să crească semnificativ, de vreme ce numărul de valori scade (exponenţial) pe măsură ce se avansează în ierarhie.

Spre exemplu, volumul vânzărilor pentru o carte poate fi calculat doar pentru o localitate, pentru o regiune sau chiar pentru întreaga ţară.

Cele mai frecvente tipuri de operaţii folosite în cazul depozitelor de date sunt rotaţiile, oferind utilizatorului mai multe posibilităţi de vizualizare a informaţiilor reţinute. Pentru un cub n-dimensional există Pn = 1 x 2 x … x n posibilităţi de rotaţie, aducând în prim-plan o anumită faţetă (bidimensională) motiv pentru care o astfel de operaţie mai poartă denumirea de data slicing.

Spre deosebire de cazul bazelor de date relaţionale în care o astfel de operaţie implică modificarea interogării respective, pentru depozitele de date rotaţiile echivalează doar cu schimbarea modului de reprezentare.

Astfel, poate fi vizualizat volumul de vânzări pentru o carte în funcţie de regiuni, respectiv distribuţia volumului de vânzări a diferitelor volume dintr-o anumită regiune.

De asemenea, pot fi realizate secţiuni prin cubul de date acestea presupunând limitarea unor anumite atribute la anumite valori, astfel obţinându-se un cub de date redus, motiv pentru care o astfel de operaţie mai poartă denumirea de dicing. Din punct de vedere geometric, nu este necesar ca rezultatul obţinut să aibă structura unui cub (chiar de dimensiuni mai mici decât cubul de date iniţial), acesta putând avea orice forme de la dreptunghi (se consideră o singură valoare pentru un atribut) la paralelipiped dreptunghic (în cazul cuburilor de date cu 3 dimensiuni).

Operaţia de secţionare a cubului de date este echivalentă cu anumite vizualizări (eng. views) care se realizau pentru bazele de date relaţionale.

De exemplu, poate fi vizualizat volumul vânzărilor doar pentru anumite cărţi, doar pentru un interval de timp (o lună, un trimestru) şi doar pentru anumite regiuni.

Pentru depozitele de date care sunt reţinute sub forma unor baze de date relaţionale, există unele extensii ale unor operatori relaţionali ce permit realizarea unor operaţii de consolidare. Aceștia au fost propuşi în anul 1998 de către cercetătorul american Paul Gray și sunt implementate de către limbajul SQL.

Operatorul CUBE permite generarea tuturor combinaţiilor posibile pentru operaţiile de consolidare din cadrul unui cub de date. El suportă clauza GROUPING prin care se face distincţia între valorile NULL ale tabelei de fapte şi informaţiile obţinute prin agregare.

Operatorul ROLLUP permite realizarea unor operaţii de consolidare pentru anumite atribute (specificate) prin intermediul operatorilor definiţi de către sistemul de gestiune al bazei de date, dintre care cel mai frecvent utilizaţi sunt SUM(), COUNT(), AVG(), STDEV(). Întrucât acest operator implică folosirea unor funcţii de grup, el va fi utilizat în conjuncţie cu clauza GROUP BY.

Având în vedere definiţia acestor operatori, CUBE(ROLLUP)=CUBE.

Principii de Proiectare a unui Depozit de Date

Un depozit de date poate fi proiectat pornind de la unele elemente care stau la baza implementării sale ulterioare, existând şi în acest caz mai multe abordări:

 • abordarea top-down ce porneşte de la informaţiile relevante pentru depozitul de date, utilizate de către managerii executivi pentru stabilirea unor atitudini la nivel tactic sau strategic;
 • abordarea care porneşte de la datele sursă unde sunt reprezentate informaţiile stocate în bazele de date operaţionale, ele putând fi diseminate pe mai multe niveluri (în funcţie de gradul de detaliere) conducând la tabele în care datele sunt integrate;
 • abordarea în care se stabileşte schema depozitului de date prin specificarea tabelelor de fapte şi a tabelelor de dimensiuni precum şi a mecanismelor de realizare a consolidării sau a surselor de date care vor fi folosite;
 • abordarea bazată pe interogări unde se stabileşte funcţionalitatea pe care trebuie să o îndeplinească depozitul de date.

Ca mod de lucru se pot folosi:

 • metoda în cascadă, soluţie sistemică care porneşte cu proiectarea completă, dar care poate fi aplicată doar dacă toate problemele care trebuie rezolvate sunt foarte bine înţelese;
Această soluţie este foarte scumpă şi implică dezvoltarea depozitului de date într-o perioadă de timp foarte îndelungată. Are avantajul că minimizează problemele legate de integrare, însa se caracterizează şi prin dezavantajul că este lipsită de flexibilitate, constrângere determinată de faptul că trebuie modelate datele pentru întreaga organizaţie.
 • metoda în spirală care porneşte de la prototipuri de dimensiuni reduse (concentrări de date);
O astfel de abordare este mai ieftină şi permite organizaţiei să evalueze beneficiile investiţiei înainte de a lua decizia de a continua dezvoltarea proiectului. Totodată, se bucură de flexibilitate întrucât concentrările de date conţin date independente. Problemele apar însă atunci când datele trebuie integrate.
 • o metodă mixtă care îmbină caracterul strategic al abordării în cascadă şi rapiditatea ce caracterizază soluţia în spirală.

Etapele dezvoltării unui depozit de date pentru o instituţie sunt:

 1. determinarea contextului organizational;
 2. realizarea unui studiu preliminar privind cerinţele pe care depozitul de date trebuie să le îndeplinească;
 3. realizarea auditului preliminar referitor la sistemele sursă;
 4. identificarea surselor de date externe;
 5. transformarea câmpurilor sursă în câmpuri destinaţie;
 6. definirea versiunilor depozitului de date;
 7. definirea arhitecturii preliminare a depozitului de date;
 8. construirea metadatelor;
 9. încărcarea datelor istorice;
 10. evaluarea mediilor de dezvoltare;
 11. crearea prototipului pentru versiunea curentă.

Implementarea propriu-zisă a depozitului de date implică dezvoltarea unor subsisteme care vor ajuta la exploatarea sa ulterioară şi anume:

 • subsistemul pentru extragerea şi transformarea datelor;
 • subsistemul pentru calitatea datelor;
 • subsistemul pentru încărcarea depozitului de date.

Ulterior procesului de implementare şi de încărcare cu date va urma etapa de testare, după care depozitul de date va putea fi adoptat la nivelul organizaţiei.

Procesul de întreţinere vizează încărcarea periodică a depozitului de date, consultarea de statistici cu privire la utilizarea lui, menţinerea calităţii datelor, evaluarea dimensiunii sale şi refacerea datelor în caz de eroare.

Studiu de Caz: Implementarea unui Depozit de Date folosind Oracle Warehouse Builder 11gR2

Oracle Warehouse Builder 11gR2 reprezintă un produs integrat cu serverul pentru baze de date Oracle, fiind folosit pentru integrarea datelor, aplicaţii cu depozite de date, gestiunea calităţii datelor şi a metadatelor.

Oracle Warehouse Builder nu este integrat cu versiunea Oracle Database XE. Alte produse pentru gestiunea depozitelor de date dezvoltate de către Oracle sunt: Oracle Discoverer, Oracle Analitic Workspace Manager şi Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Funcţionalităţile pe care le oferă Oracle Warehouse Builder 11gR2 sunt:

 • modelarea datelor;
 • procese ETL (extragere, transformare, încărcare);
 • diagnosticarea calităţii datelor;
 • gestiunea metadatelor;
 • integrarea datelor din aplicaţii ERP la nivel de afacere;
 • integrare cu alte utilitare Oracle pentru generare de rapoarte;
 • stabilirea provenienţei datelor;
 • realizarea unor analize cu privire la impact.

Oracle Warehouse Builder 11g este o aplicaţie foarte flexibilă, putând lucra cu orice surse de date, prelucrându-le în formate interfaţabile cu orice aplicaţie.

Arhitectura Oracle Warehouse Builder 11gR2 conţine, la nivel de server depozitul propriu-zis (Oracle Warehouse Builder Repository), spaţiile de lucru (eng. workspaces), serviciul şi agentul centrului de control (control center service/agent) şi schemele ţintă (eng. target schemas), iar la nivel de client modulul de gestiune a centrului de control (Control Center Manager), modulul de proiectare (Design Center), modulul de vizualizare a depozitului (Repository Browser).

Produsul Oracle Warehouse Builder 11gR2 implementează un unic depozit de date centralizat pentru instanţa bazei de date care conţine nişte obiecte preinstalate în cadrul schemelor OWBSYS şi OWBSYS_AUDIT care trebuie activate. Toate obiectele depozitelor de date vor fi reţinute în cadrul acestor scheme, chiar dacă vor fi definite alte scheme.

Crearea unui Spațiu de Lucru

Pentru a putea folosi produsul Oracle Warehouse Builder trebuie specificate nişte spaţii de lucru, care permit vizualizarea obiectelor specifice pentru un anumit utilizator în loc de a consulta întreg depozitul de date. Un spaţiu de lucru corespunde unui anumit proiect.

Toate spaţiile de lucru sunt reţinute în cadrul aceleiaşi scheme a depozitului de date.
Se obişnuieşte să se definească câte un spaţiu de lucru pentru proiectul de dezvoltare, testare, respectiv producţie propriu-zisă.

Se recomandă ca pentru crearea sau pentru gestiunea spaţiilor de lucru să se folosească utilitarul Repository Assistant.

În configurarea unui spaţiu de lucru se vor preciza:

 • pasul 1: detalii cu privire la baza de date (denumirea maşinii pe care rulează aceasta, portul şi denumirea instanţei);

 • pasul 2: operaţia ce se doreşte a fi realizată (gestiunea spaţiilor de lucru, gestiunea utilizatorilor);

 • pasul 3: operaţia care trebuie realizată asupra spaţiului de lucru (adăugare, ştergere);

 • pasul 4: specificarea utilizatorului care va deţine spaţiul de lucru (utilizator existent sau crearea unui utilizator nou);

 • pasul 5: indicarea datelor de autentificare pentru utilizatorul ce deţine spaţiul de lucru (nume de utilizator, parola, denumirea schemei);

 • pasul 6: indicarea datelor de autentificare pentru utilizatorul OWBSYS (nume de utilizator şi parola) – după ce acesta este activat (din cadrul Enterprise Manager);

 • pasul 7: specificarea spaţiilor pentru tabele pentru diferite obiecte ale depozitului de date;

 • pasul 8: selectarea limbii în care vor fi vizualizate interfeţele aplicaţiei Oracle Warehouse Builder 11gR2;

 • pasul 9: specificarea altor utilizatori ce vor putea accesa spaţiul de lucru.

Fiecare spaţiu de lucru are un centru de control implicit asociat care este pornit şi oprit prin intermediul serviciului corespunzător. Aici sunt reţinute informaţii detaliate cu privire la sarcinile care sunt executate, acestea putând fi accesate fie prin intermediul obiectelor fie prin intermediul acţiunii propriu-zise. Pot fi dezvoltate şi alte centre de control pentru a dezvolta depozite de date pentru alte sisteme şi un singur centru de control poate fi activ la un moment dat.

Toate datele din proiectul Oracle Warehouse Builder sunt reţinute în scheme ţintă sub forma unor obiecte ale bazei de date cum ar fi tabele, viziuni, dimensiuni sau cuburi. De regulă, există o singură astfel de schemă ţintă care este creată prin intermediul unui modul care conţine toate obiectele de date.

Modulul este un container care reţine toate definiţiile pentru metadate referitoare la obiectele depozitului de date. Fiecare modul corespunde unei locaţii, ce reprezintă spaţiul fizic în care obiectele sunt reţinute.

Definirea unui Proiect

Lucrul cu depozite de date folosind Oracle Warehouse Builder 11gR2 este accesibil prin intermediul aplicaţiei Design Center, funcţionalităţile sale devenind disponibile numai după specificarea datelor de autentificare specifice unui spaţiu de lucru.

Pe lângă specificarea numelui de utilizator precum şi a parolei, vor trebui indicate şi detaliile pentru conectarea la baza de date şi anume: maşina pe care rulează serverul de baze de date, portul unde se poate realiza conexiunea precum şi denumirea serviciului asociat bazei de date respective.

În Design Center se va afişa spaţiul de lucru asociat utilizatorului respectiv (în cazul în care unui utilizator îi corespund mai multe spaţii de lucru va fi posibil accesul la toate, însă numai unul dintre ele va fi activ la un moment dat).

Ulterior va trebui creat un proiect, care va fi identificat prin intermediul unei denumiri.

Construirea Modulelor Sursă / Destinație

Un proiect Oracle Warehouse Builder 11gR2 conține două module:

 • un modul sursă, în care se vor defini tabelele din baza de date de unde vor fi preluate informaţiile pentru bazele de date (pe baza unor reguli care se vor specifica ulterior);
 • un modul destinaţie, în care se va reţine depozitul de date, sub forma unor baze de date relaţionale, pe baza obiectelor: dimensiuni, cuburi şi mapări.
Un modul se defineşte în cadrul unei baze de date. Oracle Warehouse Builder 11gR2 permite interfaţarea cu mai multe sisteme de gestiune pentru baze de date: Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Informix, Teradata.

Pentru fiecare modul, se va defini o locaţie (fizică), indicând schema care va fi folosită fie pentru extragerea de informaţii, fie pentru încărcarea lor. Locaţia este definită printr-un nume de utilizator şi parolă, prin adresa serverului de baze de date şi portul pe care se realizează conexiunea, precum şi prin denumirea serviciului asociat bazei de date respective. De asemenea, trebuie să se precizeze numele schemei care va fi utilizată precum şi versiunea serverului de baze de date utilizat.

În cazul modulului sursă, se va bifa opţiunea Import after finish, întrucât după definirea propriu-zisă a locaţiei, datele să poată fi pregătite pentru a fi transferate în depozitul de date. Vor trebui precizate tipurile de obiecte disponibile pentru a fi preluate (tabele, vizualizări materializate, cozi, dimensiuni, cuburi, tabele externe, vizualizări, secvenţe, transformări, sinonime, tipuri definite de utilizatori). Vor fi indicate doar tabelele care folosesc drept sursă de informaţie pentru depozitul de date, acestea fiind ulterior create.

Pentru modulul destinaţie se poate indica altă schemă spre a fi creat depozitul de date, sau se poate folosi utilizatorul OWBSYS şi obiectele asociate.

Un modul se defineşte în cadrul tipului de bază de date asociat, fiind identificat printr-o denumire, un statut şi o locaţie care trebuie să fie accesibilă la momentul în care este creat modulul respectiv. Se pot crea oricât de multe module, însă de regulă, sunt specificate doar modulul sursă şi destinaţie, legătura dintre acestea stabilindu-se prin regulile de transformare ale informaţiilor pornind de la extragerea din sursele de date şi până la încărcarea lor în depozitul de date corespunzător (în dimensiuni sau cuburi - în Oracle Warehouse Builder 11gR2 printr-un cub se înţelege o tabelă de fapte ce are legătură cu una sau mai multe dimensiuni prin intermediul atributelor sale - chei străine).

În versiuni anterioare serverului pentru baze de date Oracle 11gR2, pentru fiecare modul trebuia specificat şi tipul acestuia (sursă sau destinaţie), astfel încât tipurile de obiecte asociate fiecăruia dintre acestea era mai facil de identificat.

În cadrul modulului destinaţie se vor defini trei tipuri de obiecte:

 • dimensiuni, în cadrul cărora se vor defini ierarhii pe nivelurile acestora putându-se naviga, pentru a se genera rapoarte în funcţie de măsurile tabelelor de fapte;
 • cuburi, pentru tabelele de fapte, stabilindu-se tipurile de legături cu dimensiunile definite precum şi metricile;
 • mapări, indicând asocierile dintre tabelele din sursa de date şi obiectele dimensiune / cub în care vor fi încărcate informaţiile după extragere, urmând eventual şi unele transformări.
Fiecare dintre aceste tipuri de obiecte va fi definită în categoria corespunzătoare definită pentru modulul destinaţie. Un modul destinaţie defineşte mai multe tipuri de obiecte, însă dimensiunile, cuburile şi mapările sunt absolut necesare pentru proiectarea unui depozit de date.
Obiect Tip Obiect Componente Atribute Componentă
D_PUBLISHING_HOUSE dimensiune PUBLISHING_HOUSE_LEVEL id
name
registered_number
description
address
D_SERIES dimensiune SERIES_LEVEL id
name
description
D_GENRE dimensiune GENRE_LEVEL id
name
description
D_BOOK dimensiune BOOK_LEVEL id
title
description
publishing_house_id
printing_year
edition
stockpile
price
SERIES_LEVEL series_id
GENRE_LEVEL genre_id
D_WRITER dimensiune WRITER_LEVEL id
first_name
last_name
biography
D_AUTHOR dimensiune AUTHOR_LEVEL id
book_id
writer_id
D_PROVIDER dimensiune PROVIDER_LEVEL id
name
registered_number
description
TOWN_LEVEL town
REGION_LEVEL region
COUNTRY_LEVEL country
D_USERS dimensiune USERS_LEVEL personal_identifier
first_name
last_name
address
phone_number
email
username
password
TYPE_LEVEL type
ROLE_LEVEL role
C_SUPPLY_ORDER tabelă de fapte (cub) dimensiuni BOOK
PROVIDER
metrici (măsuri) issue_date
state
quantity
C_INVOICE tabelă de fapte (cub) dimensiuni BOOK
USERS
metrici (măsuri) issue_date
state
quantity

Specificarea unei dimensiuni

Pentru a implementa o dimensiune, se va selecta opțiunea New Dimension din meniul contextual al secțiunii Dimensions din cadrul modulului destinație.

Crearea unei dimensiuni implică 8 paşi:

 • pasul 1: specificarea numelui dimensiunii şi a unei descrieri pentru aceasta (opţional);

 • pasul 2: indicarea tipului de stocare
  • ROLAP (Relational OLAP) – indicat pentru volume mari de date asociate cu o rată de operaţii de actualizare destul de ridicată;
  • ROLAP with MVs (Materialized Views) - indicat pentru volume mari de date, operațiile asupra acestora fiind realizate prin intermediul unor vizualizări predefinite;
  • MOLAP (Multidimensional OLAP) – indicat pentru reţinerea unor informaţii agregate care vor fi utilizate în analize;

 • pasul 3: definirea atributelor dimensiunii;

Atributele unei dimensiuni vor fi specificate prin intermediul unei denumiri, descriere/identificator (opţional), tip de date, lungime (pentru datele de tip şir de caractere), precizie şi scală (pentru datele de tip numeric).
Identificatorul unui atribut care definește un anumit nivel din cadrul ierarhiei dimensiunii trebuie să aibă tipul Βusiness.
 • pasul 4: definirea nivelurilor dimensiunii (prin intermediul denumirii);

 • pasul 5: asocierea atributelor dimensiunii la niveluri;

Se va selecta fiecare nivel în parte, şi pentru fiecare nivel se vor indica atributele care fac parte din componenţa sa.
 • pasul 6: specificarea unor atribute suplimentare ale dimensiunii;
 • pasul 7: reviziuirea caracteristicilor specificate pentru dimensiune (denumire, tip, nivele şi atribute corespunzătoare);

 • pasul 8: crearea propriu-zisă a dimensiunii.

Proprietățile cu care va fi creată dimensiunea la accesarea butonului Finish sunt prezentate sintetic.

Pentru fiecare dimensiune definită, Oracle Warehouse Builder 11gR2 generează cod (PL/SQL) pentru a implementa obiectele. Din meniul contextul asociat dimensiunii respective, se va selecta opţiunea Deploy.

Rezultatul operațiilor de validare a definiției dimensiunii, de generare a codului și de implementare propriu-zisă (sub forma unei tabele în cadrul bazei de date Oracle) va fi prezentat în cadrul unei ferestre de jurnalizare.

Specificarea unei tabele de fapte (cub)

Pentru a implementa o tabelă de fapte (cub), se va selecta opțiunea New Cube din meniul contextual al secțiunii Cubes din cadrul modulului destinație.

Crearea unei tabele de fapte (cub) implică 4 paşi:

 • pasul 1: specificarea numelui cubului şi a unei descrieri pentru acesta (opţional);

 • pasul 2: indicarea tipului de stocare
  • ROLAP (Relational OLAP) – indicat pentru volume mari de date asociate cu o rată de operaţii de actualizare destul de ridicată;
  • ROLAP with MVs (Materialized Views) - indicat pentru volume mari de date, operațiile asupra acestora fiind realizate prin intermediul unor vizualizări predefinite;
  • MOLAP (Multidimensional OLAP) – indicat pentru reţinerea unor informaţii agregate care vor fi utilizate în analize;

 • pasul 3: selectarea dimensiunilor cubului;

Selectarea dimensiunilor este posibilă numai din cadrul obiectelor de acest tip care au fost create în cadrul modului destinaţie în care se defineşte şi cubul respectiv. Legăturile cu dimensiunile respective se face prin intermediul cheilor străine din cadrul tabelei de fapte corespunzătoare cubului.
 • pasul 4: specificarea metricilor cubului.

Metricile unui cub sunt atribute ce pot fi folosite (sau nu) la operaţii de agregare. Ca şi pentru atributele unei dimensiuni, definirea unei metrici se face printr-o denumire, descriere (optional), tip de date, lungime, precizie şi scală.

Înainte de a se crea propriu-zis obiectul de tip tabelă de fapte (cub) prin accesarea butonului Finish sunt prezentate atributele acestuia (denumire, dimensiuni referite, măsuri - metrici), metodele de agregare pentru fiecare dintre metrici în parte, per dimensiune, precum și nivelurile din cadrul ierarhiilor dimensiunilor referite pentru care vor fi precalculate informațiile, conform operațiilor de agregare.

În cazul măsurilor (metricilor) neaditive sau semiaditive, nu se aplică nici o metodă de agregare în timp ce pentru măsurile (metricile) aditive, metoda de agregare implicită este SUM.

De regulă, se poate întâmpla ca unele proprietăți ale obiectului tabelă de fapte (cub) să fie necesar a fi modificate. În acest scop, se va accesa opțiunea Open din cadrul meniului contextual asociat obiectului tabelă de fapte (cub).

În secțiunea Dimensions, pentru fiecare dimensiune în parte, va fi selectat nivelul de la baza ierarhiei (care conține datele cele mai specifice), astfel încât să poată fi realizate toate categoriile de operații cu datele conținute în cadrul acestui obiect.

În secțiunea Aggregation, pentru fiecare măsură (metrică) în parte se va preciza o funcție de agregare precum și nivelurile pentru care se vor realiza totaluri precalculate.

Este necesar ca pentru fiecare dimensiune pentru care este definită măsura (metrica) să se indice o funcție de agregare, în cazul selectării valorii NOAGG, generându-se o excepție atunci când se încearcă validarea tabelei de fapte (cubului).
Pentru măsurile (metricile) neaditive, se recomandă să se utilizeze funcții de agregare de tip FIRST sau LAST, întrucât nu implică un efort de calcul suplimentar.
Pentru fiecare măsură (metrică) este recomandat să nu se indice niveluri ale ierarhiilor pentru valori precalculate, întrucât generarea acestor valori presupune un timp de execuție ridicat și resurse de procesare cu capabilități deosebite.

Pentru fiecare tabelă de fapte (cub) definită, Oracle Warehouse Builder 11gR2 generează cod (PL/SQL) pentru a implementa obiectele. Din meniul contextul asociat dimensiunii respective, se va selecta opţiunea Deploy.

Rezultatul operațiilor de validare a definiției tabelei de fapte (cubului), de generare a codului și de implementare propriu-zisă (sub forma unei tabele în cadrul bazei de date Oracle) va fi prezentat în cadrul unei ferestre de jurnalizare.

Specificarea unei mapări

O mapare indică o legătură între un obiect al modulului sursă și un alt obiect al modulului destinație (dimensiune sau tabelă de fapte - cub) în scopul încărcării depozitului de date cu înregistrări (propriu-zise sau agregate).

Pentru a implementa o mapare, se va selecta opțiunea New Mapping din meniul contextual al secțiunii Mappings din cadrul modulului destinație.

Crearea unei mapări implică doi paşi:

 • pasul 1: specificarea unei denumiri şi a unei descrieri (opţional) pentru maparea respectivă;

 • pasul 2: indicarea legăturilor dintre sursa de date (tabel) şi obiectul din depozitul de date care va fi încărcat (dimensiune sau tabel de fapte / cub).

Obiectele între care se vor stabili legături sunt aduse în spaţiul de lucru prin operaţii drag-and-drop din modulele sursă, respectiv destinaţie, iar legăturile sunt de regulă de tipul 1:1 (în cazul dimensiunilor cu un singur nivel), respectiv 1:n (în cazul dimensiunilor cu mai multe niveluri sau în cazul cuburilor).

Fiecare atribut din depozitul de date trebuie să aibă specificată sursa din care vor fi extrase datele.

Pentru fiecare mapare definită, Oracle Warehouse Builder 11gR2 generează cod (PL/SQL) pentru a implementa obiectele. Din meniul contextul asociat dimensiunii respective, se va selecta opţiunea Deploy.

Rezultatul operațiilor de validare a definiției mapării, de generare a codului și de implementare propriu-zisă (sub forma unei tabele în cadrul bazei de date Oracle) va fi prezentat în cadrul unei ferestre de jurnalizare.

Ulterior, se poate realiza transferul propriu-zis al datelor (operația de încărcare a depozitului de date), prin accesarea opțiunii Start din meniul contextual asociat mapării respective.

Rezultatul operației de încărcare este prezentat tot în cadrul ferestrei de jurnalizare, indicându-se numărul de înregistrări selectate, adăugate, modificate, șterse, numărul de erori / avertismente înregistrate, momentul de timp la care a fost începută operația precum și durata operației (exprimată în secunde).

Încărcarea cu date a tabelelor de fapte (cuburilor) trebuie să se realizeze numai după ce au fost încărcate toate dimensiunile de care acesta depinde.

După ce s-a realizat operația de încărcare, conținutul obiectului din cadrul modulului destinație în care au fost transferate datele (dimensiune sau tabelă de fapte - cub) poate fi consultat prin accesarea opțiunii Data… din cadrul meniului contextual asociat obiectului respectiv.

Vizualizarea propriu-zisă a datelor este posibilă prin accesarea butonului Execute. În cadrul ferestrei de vizualizare, poate fi realizată navigarea de-a lungul nivelurilor ierarhiei (pentru o dimensiune), respectiv datele vor fi afișate în format tabular (pentru o tabelă de fapte - cub).

Generarea Obiectelor unui Depozit de Date

Generarea obiectelor prin intermediul cărora se va implementa propriu-zis depozitul de date se face prin intermediul modulului de gestiune a controlului (eng. Control Center Manager), disponibil în meniul Tools. Acesta va grupa obiectele definite (tabele, dimensiuni, cuburi, mapări) în funcţie de locaţia lor fizică. Utilitarul generează obiectele, executând codul pentru cele la care operaţia este posibilă (spre exemplu, mapările).

Obiectele care nu au fost generate anterior (spre exemplu, tabelele) sunt selectate după care – din meniul contextual – se va alege opţiunea Deploy.

Fiecare obiect are asociată o anumită acţiune. Acţiunea asociată unui obiect poate avea valorile: CREATE, UPGRADE, DROP sau REPLACE. Dacă obiectele nu au mai fost create, implicit va fi selectată opţiunea CREATE.

Se va selecta acţiunea implicită (butonul Default Action - 1) care pentru obiectele care nu au fost generate va avea valoarea CREATE.

Prin intermediul butonului de generare (2), va fi creat codul corespunzător pentru toate obiectele ce au asociată o acţiune. Totodată, vor fi validate definiţiile (anterior), întrucât în caz contrar există posibilitatea de a nu se putea genera codul corespunzător.

Popularea propriu-zisă a depozitului de date se face prin intermediul butonului Execute (3), în urma acestuia realizându-se transferul informaţiilor din sursele de date către depozitul de date (dimensiuni şi cuburi). Este important ca ordinea execuţiei mapărilor să fie: mapări corespunzătoare dimensiunilor, mapări corespunzătoare cuburilor. În caz contrar, valorile informaţiilor din câmpurile de legătură ale cuburilor nu vor fi completate (de vreme ce lipsesc din dimensiunile corespunzătoare – ale căror mapări nu au fost executate încă).

Pentru obiectele care nu au fost deja generate (dimensiuni, tabele de fapte - cuburi, mapări) sunt afișate denumirea, starea (din punct de vedere al procesului de proiectare), acțiunea solicitată de utilizator pentru dezvoltarea sa, momentul de timp la care a fost realizat procesul de dezvoltare, starea procesului de dezvoltare (succes sau eroare), locația la care se găsește și modulul din care face parte.

Pentru astfel de obiecte nu mai este necesar să se realizeze procesele de validare, generare cod și execuție, de vreme ce aceste operații au stat la baza creării propriu-zise a obiectelor în depozitul de date, iar definiția lor a rămas nemodificată.

Exploatarea Obiectelor unui Depozit de Date

Vizualizarea datelor pentru un cub se face selectând din meniul contextual opţiunea Data.

Vizualizarea informaţiilor din depozitul de date se poate face în mai multe perspective.

În fereastra Data, vizualizarea propriu-zisă a informațiilor cu care a fost populat depozitul de date este realizată prin accesarea butonului Execute.

Această operaţie poate dura o perioadă de timp mai lungă, în funcţie de performanţele maşinii pe care rulează serverul de baze de date, precum şi de gradul de încărcare al depozitului de date.

Raportările specifice OLAP se fac prin opţiunea Query Builder, specificându-se ca parametri măsurile şi criteriile de analiză (dimensiunile), stabilindu-se şi formatul dorit (perspectivele de analiză) în funcţie de cerinţele specificate de utilizator.

Operaţiile implementate în Oracle Warehouse Builder 11gR2 sunt navigări în ierarhii, secţionări şi rotiri.

De asemenea, diferite tipuri de calcule pot fi realizate prin intermediul opțiunii Calculation Builder.

Activitate de Laborator

aipi2014-lab11-scripts.zip

1. [0 puncte] Accesați baza de date Oracle 11gR2 pentru a implementa schema conceptuală BookStore, populând-o corespunzător.

a) Să se pornească consola Enterprise Manager a bazei de date Oracle 11gR2, care oferă posibilitatea administrării acesteia:

[aipi2014@oraclelinux ~]$ . oraenv
ORACLE_SID = [aipi2014] ? orcl
The Oracle base for ORACLE_HOME=/home/aipi2014/app/aipi2014/product/11.2.0/dbhome_1 is /home/aipi2014/app/aipi2014
[aipi2014@oraclelinux ~]$ emctl start dbconsole
Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.1.0 
Copyright (c) 1996, 2009 Oracle Corporation. All rights reserved.
https://localhost:1158/em/console/aboutApplication
Starting Oracle Enterprise Manager 11g Database Control ................. started. 
------------------------------------------------------------------
Logs are generated in directory /home/aipi2014/app/aipi2014/product/11.2.0/dbhome_1/localhost_orcl/sysman/log 
Comanda . oraenv are rolul de a stabili valoarea variabilei de mediu ORACLE_HOME, raportată la denumirea instanței bazei de date Oracle 11gR2 instalată (în cazul de față, orcl).

Comanda emctl start dbconsole pornește consola Enterprise Manager a bazei de date Oracle 11gR2 prin intermediul căreia pot fi realizate diferite operații de administrare.

b) Să se acceseze consola Enterprise Manager a bazei de date Oracle 11gR2, de la adresa https://localhost:1158/em.

Autentificarea se face folosind următoarele credențiale:
 • User Name: SYSTEM
 • Password: StudentAipi2014
 • Connect As: Normal

c) În tab-ul Server, categoria Security, se se acceseze opțiunea Users.

Să se creeze un nou utilizator, având denumirea BookStore și parola BookStore, acordându-i-se drepturile de acces necesare pentru gestiunea mai multor tabele.

 • Se accesează butonul Create.

 • În tab-ul General, se completează câmpurile text:
  • Name: BookStore
  • Profile: DEFAULT
  • Authentication: Password
  • Enter Password / Confirm Password: BookStore
  • Status: Unlocked

 • În tab-ul Roles, se accezează opțiunea Edit List. Se selectează toate rolurile disponibile, cu excepția GLOBAL_AQ_USER_ROLE (drepturi de acces globale nu pot avea decât utilizatorii SYS, SYSTEM, SYSDBA). Se selectează butonul OK.

 • În tab-ul System Privileges, se accesează opțiunea Edit List. Se selectează toate privilegiile de sistem disponibile prin accesarea butonului Move All. Se selectează butonul OK.

 • Se selectează butonul OK. În situația în care operația de creare a unui nou utilizator a fost realizată cu succes, va fi afișat mesajul The object has been created successfully.

d) Să se deschidă aplicația Oracle SQL Developer din ApplicationsProgrammingSQL Developer.

Să se creeze o nouă conexiune la baza de date (ConnectionsNew Connection…).

În cadrul ferestrei New / Select Database Connection, să se completeze următorii parametrii:

 • Connection Name: BookStore
 • Username: BookStore
 • Password: BookStore
 • se va bifa checkbox-ul Save Password
 • Connection Type: Basic; Role default
 • Hostname: localhost
 • Port: 1521
 • Service name: orcl
Se poate accesa butonul Test pentru a se verifica corectitudinea informațiilor specificate și în situația în care pe baza acestora poate fi realizată o conexiune la baza de date se va afișa mesajul: Status: Success.

Se accesează butonul Connect.

Se deschide scriptul Laborator11.sql folosind opțiunea Open (Ctrl+O) și se rulează folosind opțiunea Run Script (F5).

La solicitarea indicării unei conexiuni la baza de date, se va indica BookStore.

Rezultatele execuției scriptului Laborator11.sql (inclusiv timpul de execuție) vor fi disponibile în cadrul ferestrei Script Output.

2. [0 puncte] Să se deblocheze conturile corespunzătoare utilizatorilor OWBSYS și ΟWBSYS_AUDIT.

În lista tuturor utilizatorilor bazei de date Oracle 11gR2 (accesibili din consola Enterprise Manager, tab-ul Server, categoria Security, se se acceseze opțiunea Users), se selectează utilizatorii OWBSYS și ΟWBSYS_AUDIT și apoi butonul Edit.

Se modifică parola (proprietățile Enter Password / Confirm Password), care va avea valoarea BookStore. La proprietatea Status se selectează Unlocked. Se accesează butonul Apply.

În situația în care modificările au fost realizate cu succes, se vor afișa mesajele:

 • User OWBSYS has been modified successfully;
 • User OWBSYS_AUDIT has been modified successfully.

3. [10 puncte] Folosind utilitarul Oracle Warehouse Builder Repository Assistant, să se creeze un spațiu de lucru pentru utilizatorul BookStore.

[aipi2014@oraclelinux ~]$ cd /home/aipi2014/app/aipi2014/product/11.2.0/dbhome_1/owb/bin/unix
[aipi2014@oraclelinux unix]$ ./reposinst.sh

4. [0 puncte] Folosind utilitarul Oracle Warehouse Builder Design Center, să se creeze un proiect denumit BookStore.

[aipi2014@oraclelinux ~]$ cd /home/aipi2014/app/aipi2014/product/11.2.0/dbhome_1/owb/bin
[aipi2014@oraclelinux bin]$ ./owb

5. [20 puncte] a) Să se definească un modul sursă a cărui locaţie corespunde schemei utilizatorului BookStore. În modulul sursă se vor importa tabelele din schema BookStore ce vor fi utilizate pentru extragerea informaţiilor în depozitul de date: AUTHOR, BOOK, GENRE, INVOICE, PROVIDER, PUBLISHING_HOUSE, SERIES, SUPPLY_ORDER, USERS, WRITER.

b) Să se definească un modul destinație care poate folosi aceeaşi schemă, schema corespunzătoare utilizatorului OWBSYS sau schema unui alt utilizator.

6. [20 puncte] Să se creeze în modulul destinaţie dimensiunile D_PUBLISHING_HOUSE, D_SERIES, D_GENRE, D_BOOK, D_WRITER, D_AUTHOR, D_PROVIDER, D_USERS, având ierarhiile definite prin nivelurile indicate.

7. [20 puncte] Să se creeze în modulul destinaţie tabelele de fapte (cuburile) D_SUPPLY_ORDER și D_INVOICE.

Nu uitați să validați obiectele pe care le creați (dimensiuni și tabele de fapte - cuburi) și să generați codul corespunzător acestora (folosind opțiunea Deploy din meniul contextual al fiecărui obiect în parte).

8. [20 puncte] Să se stabilească mapările între tabelele din sursele de date (din cadrul modulului sursă) şi obiectele depozitului de date (dimensiuni şi tabele de fapte - cuburi) definite pentru modulul destinaţie. Astfel, trebuie definite mapările M_PUBLISHING_HOUSE, M_SERIES, M_GENRE, M_BOOK, M_WRITER, M_AUTHOR, M_PROVIDER, M_USERS, M_SUPPLY_ORDER și M_INVOICE.

9. [10 puncte] Folosind utilitarul Control Center Manager, să se genereze codul pentru obiectele depozitului de date care nu au fost încă dezvoltate (tabelele din modulul sursă).

10. [20 puncte] Să se vizualizeze informaţiile stocate în cuburi şi să se creeze rapoarte folosind utilitarul Query Builder.

Resurse

Soluții

6. Dimensiunea D_SERIES

Dimensiunea D_GENRE

Dimensiunea D_BOOK

Dimensiunea D_WRITER

Dimensiunea D_AUTHOR

Dimensiunea D_PROVIDER

Dimensiunea D_USERS

7. Tabela de fapte (cubul) C_INVOICE

8. Maparea M_SERIES

Maparea M_GENRE

Maparea M_BOOK

Maparea M_WRITER

Maparea M_AUTHOR

Maparea M_PROVIDER

Maparea M_USERS

Maparea M_SUPPLY_ORDER

Maparea M_INVOICE

laboratoare/laborator11.txt · Last modified: 2015/01/15 02:31 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0