Regulament de Desfășurare a Laboratorului

Organizare

Laboratorul se desfășoară pe semigrupe, are alocate 2 ore săptămânal și se desfășoară în sala EG205. Este permis transferul de studenți între semigrupe în săptămânile 1-2 ale semestrului (printr-o cerere trimisă la adresa de poștă electronică), la schimb, atâta timp cât nu se depășește numărul de 15 studenți per interval orar. Din săptămâna 3 nu se mai permit nici un fel de modificări în formația de studiu, cu excepția unor cazuri de forță majoră, ce pot fi dovedite prin documente. Studenții care și-au ales disciplina ca opțional precum și cei care refac laboratorul în acest an universitar pot veni la orice laborator, în funcție de orarul celorlalte materii.

Adresarea între cadrul didactic şi studenţi se va face la persoana a II-a singular.

Ideal, fiecare laborator va începe la “şi 10” pentru ca impactul asupra studenţilor ce întârzie să fie minim. După acest interval de timp, accesul studenților în sală nu va mai fi permis.

Fiecare laborator va dispune de un suport electronic care se va publica pe site cu o zi înainte de ora în cauză. Acesta va consta dintr-un document în care noţiunile sunt expuse amănunţit, dintr-o prezentare ce are rolul de a facilita urmărirea explicaţiilor predate la tablă şi din unul sau mai multe (schelete de) proiecte ce vor fi utilizate pentru rezolvarea sarcinilor ce vizează fixarea cunoştinţelor expuse teoretic. Este recomandat ca studenţii să parcurgă suportul de laborator înainte de desfăşurarea orei, astfel încât să fie familiarizaţi cu problematica acestuia.

În prima parte a laboratorului (maxim 20 de minute) se vor prezenta noţiunile cu care urmează să se lucreze în cadrul orei şi care vor fi necesare pentru rezolvarea temelor de casă.

În a doua parte a laboratorului, se vor rezolva sarcini în legătură cu subiectul prezentat sau se va lucra la tema de casă curentă (în cazul în care toate tehnologiile utilizate în cadrul temelor de casă au fost prezentate deja). Tot în acest interval, studenţii vor putea prezenta temele de casă rezolvate.

Rezolvările la sarcinile propuse în cadrul laboratorului vor fi publicate pe contul de github al disciplinei după o săptămână de la desfășurarea acestuia.

Sunteţi rugaţi ca la orele de laborator să veniţi cu laptopurile personale, datorită numărului insuficient de calculatoare din laborator și dotării lor necorespunzătoare. Totodatâ, veți avea configurate pe mașinile proprii mediile de lucru necesare rezolvării sarcinilor de la orele de laborator și a temelor de casă.

Notare

Activitatea pe parcursul semestrului va fi notată cu 55 de puncte din cele 100 aferente disciplinei, urmând a fi obţinute din participarea la orele de laborator și rezolvarea temelor de casă.

Pentru a putea susţine examenul scris în sesiunea de iarnă, trebuie acumulate minim 50% din punctajul de pe parcursul semestrului. Punctajul NU va putea fi recuperat pe parcursul semestrului de primăvară 2014, astfel încât studenţii care nu vor întruni acest criteriu vor trebui să refacă disciplina – cu taxă – în anul universitar următor.

Punctele sunt repartizate astfel:

LABORATOR TEME DE CASĂ
15p. Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4
18p. 7p. 10p. 5p.

Bonusurile obținute prin participarea la orele de laborator și rezolvarea temelor de casă se cumulează și vor fi trunchiate la 55 de puncte.

Studenții care refac disciplina în acest an universitar pot opta pentru echivalarea punctajului obținut în anii universitari anteriori, atât pentru activitatea de laborator cât și pentru temele de casă, trimițând un mesaj la adresa de poștă electronică în săptămânile 1-2 ale semestrului. Din săptămâna 3, aceste punctaje se pierd pentru persoanele care nu s-au exprimat în acest sens.

Laborator

Participarea la orele de laborator și rezolvarea sarcinilor propuse este bonificată cu 15 puncte.

În cadrul fiecărui laborator vor fi propuse spre rezolvare mai multe sarcini, în urma cărora se va acorda un punctaj cuprins între 0 și 100 de puncte. Există posibilitatea obţinerii de bonusuri de până la 20% din punctajul aferent laboratorului respectiv. Pentru a fi punctate, rezolvările trebuie trimise pe adresa de poștă electronică în decurs de maxim 1 săptămână de la desfășurarea laboratorului. Astfel, sarcinile care nu au fost terminate în cadrul orelor de laborator pot fi continuate și acasă, în cazul în care se dorește obținerea unui punctaj mai mare. În situația în care un student este prezent fizic în cadrul orelor de laborator, însă nu trimite rezolvările pe adresa de poștă electronică, acesta va putea fi punctat cu maxim 30p.

Formula după care se calculează punctajul pentru activitatera la orele de laborator este (∑k=1,12Pk/100) × 1.50, unde Pk reprezintă nota primită în cadrul laboratorului k, k=(1,12). Astfel, un student poate absenta de la două laboratoare, putând obține în continuare punctajul maxim.

Studenţii care participă fizic la orele de laborator pot lucra în echipe formate din maxim 2 persoane.

Prezența la orele de laborator nu este obligatorie. Studenții care nu pot participa fizic pot trimite rezolvările pe adresa de poștă electronică în decurs de 1 săptămână de la desfășurarea acestuia, cu o depunctare de 30p. / laborator. În această situație, sarcinile vor trebui să fie rezolvate individual. După expirarea termenului limită, nu se mai iau în considerare rezolvările trimise.

Teme de Casă

Pe parcursul anului universitar vor fi propuse 4 teme de casă, având dificultăți, punctaje și termene de rezolvare diferite. Acestea vor viza implementarea unui mini sistem ERP performant și scalabil care să gestioneze resursele din cadrul unei clinici medicale. Punctajul obținut pentru rezolvarea acestora este 40 de puncte.

Tema 1

În cadrul temei 1, se va dezvolta o aplicaţie standalone cu interfaţă grafică şi sistem de control al drepturilor utilizatorilor pe bază de roluri pentru implementarea modulelor de gestiune a resurselor umane (HRM), de monitorizare a activităților curente și de logistică.

Ca tehnologii, se vor folosi MySQL ca bază de date, JDBC (Connector/J) ca driver de conectare la aceasta și JavaFX pentru dezvoltarea interfeței grafice cu utilizatorul. Aceste tehnologii sunt abordate în laboratoarele 1-3.

Tema are o valoare de 18 puncte și are un termen de rezolvare de 4 săptămâni (lansare în săptămâna a 5-a, predare în săptămâna a 9-a).

Tema 2

În cadrul temei 2, se vor dezvolta mai multe componente interconectate prin intermediul unor apeluri la distanță pentru simularea comportamentului modulului de aprovizionare (SCM).

Ca tehnologii, se vor folosi, la alegere, RMI (Remote Method Invocation), CORBA (Common Object Request Broker Architecture) sau JAX-WS (Java API for XML Web Services). Aceste tehnologii sunt abordate în laboratoarele 4-6.

Tema are o valoare de 7 puncte și are un termen de rezolvare de 2 săptămâni (lansare în săptămâna a 9-a, predare în săptămâna a 11-a).

Tema 3

În cadrul temei 3, se va dezvolta o aplicație web care implementează modulul de gestiune a relației cu clienții (CRM).

Ca tehnologii, se vor folosi Apache Tomcat ca server web și Java Servlets (în combinație sau nu cu JavaServer Pages, la alegere). Aceste tehnologii sunt abordate în laboratoarele 7-8.

Tema are o valoare de 10 puncte și are un termen de rezolvare de 2 săptămâni (lansare în săptămâna a 11-a, predare în săptămâna a 13-a).

Tema 4

În cadrul temei 4, se va dezvolta o aplicație distribuită care analizează rapoartele generate în cadrul aplicației.

Ca tehnologii, se vor folosi framework-ul Hadoop peste un sistem de fișiere HDFS și utilizând un sistem pentru baze de date HBase. Aceste tehnologii sunt abordate în laboratorul 10.

Tema are o valoare de 5 puncte și are un termen de rezolvare de 1 săptămână (lansare în săptămâna a 13-a, predare în săptămâna a 14-a).

Pentru fiecare temă se vor acorda bonusuri în limita a 10% din valoarea acestora pentru predare în avans sau pentru implementarea unor funcționalități suplimentare.

Temele de casă se rezolvă individual, se încarcă pe platforma http://cs.curs.pub.ro/2014/ sub forma unei arhive .zip și se prezintă în cadrul laboratorului, până la sfârșitul semestrului. Temele de casă care nu sunt prezentate nu se punctează. Prezentarea durează maxim 5 minute și constă în răspunsul la întrebări cu privire la modul de implementare a anumitor cerințe, prin ilustrarea acestora atât în cadrul aplicației cât și în codul sursă.

Rezolvarea temelor de casă se face folosind limbajul de programare Java 8 și a tehnologiilor indicate în enunț, nefiind permisă utilizarea altor mecanisme echivalente.

Se permite întârzierea temelor de casă cu maxim 15 zile de la termenul de predare. Pentru fiecare zi de întârziere va exista o penalizare de 0,20p., astfel încât depunctarea maximă va fi de 3p. După expirarea acestui termen, tema de casă nu se mai punctează, iar sistemul va bloca trimiterea de soluții.

Există un nivel de integrare a temelor, cel puțin la nivelul tematicii și a bazei de date folosite. Astfel, studenții care nu trimit o temă de casă anterioară ar putea fi nevoiți să implementeze o parte din funcționalitățile acestora spre a rezolva cerințele din tema de casă curentă. Într-o astfel de situație nu se va permite folosirea codului sursă de la colegi.

Frauda Academică

Se consideră fraudă academică preluarea de cod sursă de la colegi (din anul universitar curent și din anii universitari anteriori) sau de pe Internet, atât în cazul laboratoarelor cât și al temelor de casă.

Într-o astfel de situație, se va anula întregul punctaj aferent activității de pe parcursul semestrului, ceea ce atrage imposibilitatea susținerii examenului scris în sesiunea de iarnă și refacerea disciplinei în anul universitar următor.

informatii/regulament.txt · Last modified: 2014/10/10 17:46 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0